Tuesday, December 28, 2010

در خواست پناهندگی : افغانهای متقاضی پناهندگی سیــاسی در محوطه دانشگاه پروپیلا  آکادمی به وزارت امنیت شهروند و وزیر صاحب آقای خریستوس پاپوچیس .
 جناب آقای وزیر!
همانطوری که  میدانید مدتی ۳۵  روز است که ما  افغانیهای پناهنده سیاسی در محوطه دانشگاه پروپیلا میباشیم. با کمال تاسف تا هنوز کدام جوابی از وزارت محترم نیست به درخواستهای ما هیچ اعتنایی نکرده و هیـــــــچ جوابی را در یافت نکردیم. بنا براین ناچاریم تصمیم سخت دشواری را برای خود مان اتّخاذنماییم بدینوسیله به اطلاع میرسانیم که از تاریخ ۲۹- ۱۲- ۲۰۱۰ متاسفانه ناگزیریم  دست به اعتصاب غذا زده و دوختن لبها که در ابتدا این اعتصاب کنندگان پنج نفر بوده که متعاقبا در صورتی عدم دریافت جواب مناسب بتقضای بحق ما روز بروز به تعداد این اعتصاب کنندگان افزوده خواهد شد.
 چینانچه در صفحه الکترونیکی خود فرمودید که من مکرراَ خشونت را از هر منبع سر بزند محکوم میکنیم زیرا خشونت همیشه خشونت ببار میاورد بنا براین خشونت منتهی  به بن بست میگردد که هیچ امیدی در ان وجود ندارد ماهیچ کس را تهدید نکرده و هچ گاهی هم خشونت از خود نشان ندادیم بلکه این خشـــونت از طرف دستگاه دولتی یونان بر ما تحمیل  میـــگردد. کشور ما در وضعیت اسفبار جنگی قرار دارد بسیاری از هموطنان ما در تلاش برای رسیدن با یک مکان امن جان خود شان  را از دست داده اند و حتا جامعه بین المللی نیز نسبت به این وضعیّت بحرانی ما بی تفا وت میباشد . در صورتی که طبق معاهداتی بین المللی  حد اقل ما افغانیها مستحق پناهندگی میباشیم اما بسیاری از هموطنان ما بر خلاف  انتظار سالهاست که در کشور یونان در بی امنی و بی سرنوشتی به سر میبرند که دستخوش هر نوع  سوء استفاده ، شکنجه و بد رفتاری قرار میگیرند .
وضعیت ما در یونان در کشوری که روشنایی آزادی زاده ای آن میباشد بسیار رقّت بار میباشد مصرّانه  توجّه شما را به تقاضای ما خواستاریم .
تقاضای ما فقط و فقط پناهندگی سیاسی میباشد
با کمال  احترام :
پناهندگان سیاسی افغانها در محوطه دانشگاهی در شهر آتن یونان
نامه  اصلی  برای وزارت کشور یونان
این نامه به تمام رسانه های گروهی خارج وداخل یونان فرستاده شده است.
No comments:

Post a Comment

Followers