Saturday, March 31, 2012

علاقه مندان به زبان یونانی!


کمیته افغانهای مقیم یونان درهرشرائطی درکناری هموطنان خویش بوده وهست برعلاوه با مشکلات فیراوان که اوجود دارد.
نظر به مشکلات که همۀ مهاجرین دریونان دارند ومخصوصاٌ افغانهای که بیشتر به همرای خوانواده هستند انها با مشکلات فیراوان مواجع میشوند از جمله بی مدارکی بی سرپناهی موادغذای بهداشت ودرمان وهزاران مشکلات دیگر؛ازهمه مهمّ ترمشکلات بهداشت ودرمان است که بیشترخوانواده ها وبچهای خردسال مراجعه کننده به شفاخانه ها وداکتران دولتی وغیر دولتی هستند ومشکل تر ازهمه زبان هست که اکثراًافغانهای ما اشنایت به زبان یونانی ندارند وقادربه صحبت کردن نیستند ومشکلات که دارند نمیتوانند توضیح بدهند ؛به همین منظور کمیته افغانهای مقیم یونان درسهای زبان یونانی را درنظر گرفته است تابطور رایگان برای هموطنان خود ارائه دهد علاقه مندان به زبان یونانی میتوانند جهت سبت نام همه روزه ازساعت 10صبح الی 2 بعد ازظهردردفترکمیته افغانها مقیم یونان واقع دراِکسارخیا خیابان اَراخوویس پلاک 45 و47 مراجعه کنند.

Followers