Sunday, March 4, 2012

تابکی اواراگی دربدری وتلفات...
تابکی اواراگی دربدری وتلفات . درافغانستان همه کشورهای جهان امدند تا بما کمک کنند پس چراکمک نمیکنند هرروز جنگ ناارامی بمباران بمگذاری درمکاتب ها اُرگانهای دولتی وحتّی کنارجاده ای وتلفات مردم غمدیده ای ما افغانستان راهرروز شاهد میباشیم که به بهانهای گوناگون جان شان راازدست میدهند وکسانیکی درافغانستان زندگی میکنند نگران اینده ای زندگی واینده جان شان میباشند به همین دلیل سیل عظیم ازهموطنان عزیزمان. کشور کاشانه اقوام وفامیل شان را ترک نموده بسوی جایگاهی که فقط اینده برای زندگی و امنیت جان شان جستجو کنند حرکت میکنند که درمرزهای ایران وپاکستان قربانی حادثات گوناگون میشوند ودرایران هم که میرسند باید به کارهای سخت وغیرقابل طاقت فرسا مشغول شوند تا بتوانند نفقه عیال وخانواده خویش را تآمین سازند وازطرفی دیگر به جرم بی مدارکی هرروز پلیس وارید کارگاهای صنعتی که افغانها درانجا مشغول هستند و حتّی وارید خانه ها میشوند بعضیها رادستگیر وسپس ردمرز افغانستان وبعضیها ازترس که ردمرزافغانستان نشوند دست به کارهای خطرناک زده ازجمله فرار پرتاب کردن از پشت بام بالکون وحتّی موترهای پلیس ودرانتها بامواجه شدن دست وپا وکمر شکسته وحتّی به مرگ روبرو میشوند تامبادا به کشورش ردمرزنشوند چرا؟ چون خسته شدند از شرایط که درافغانستان سپری کرده اند وازایران هم مجبورمیشوند باشرائط وقانون سخت که دولت ایران برای افغانها گذاشتند بچهای شان را به مدرسه قبول نمیکنند مجبورآ راهی ترکیه را مدنظر میگیرند به امیدی زندگی بهتر واینده ای درخشان که بامشکلات فراوان دربین راه مواجه میشوند گروگان گرفته میشوند بدست قاچاقبران انسان تاپول بزرگ را پرداخت نمایند وازاد شوند وحتِّی دراکثرمواقع به مرگ هم مواجه میشوند .وهمچنین درترکیه ودردریاها بیشترین تلفات را میدهند تابه یونان که خودرا یکی ازکشورهای اروپای مینامد برسانند ودریونان هیچ حق و حقوقی ندارند وکسی هم نیست که ازحق مهاجرین دفاع کند به مهض رسیدن به یونان وارد پارک ها وازانجا درتلاش که خودرا ازاین کشور به یک کشوری دیگربرسانند بارها شاهد صحنهای گوناگون کلاه برداری خود حواله داران ومغازه داران افغانی که پولهای مردم بدبخت وبیچاره را فراری میدهند ومردم را دچار مشکلات های زیاد گردانیده وحتّی بااین کارهای شان جان هزاران نفررا به خطر مواجه میسازند و نوجوانان افغانی را به موادمخدر مبتلا ساخته ومیسازند که باعیث مرگ صدها جوان میشوند چرا ؟ باتوجهه به وضعیت اسقف بار پناهجویان افغان دریونان بی توجهی دولت یونان وسازمانهای که خودرامدافع حقوق بشر میگیرند .پناهجویان افغان درهوای سردزمستان باید درپارکها وراهروهای ترن ویادرزیرپل های قطار بخوابند وباسرمای یخ زمستان دست وپنجه نرم کنند اگر ازلت وکوب پلیس ویاگروهی فاشیست درامان بمانند ازطرف دیگر دولت وپلیس یونان هیچ گونه حق وحقوقی به مهاجران نداده وبالعکس گروهی نجات پرست وفاشیست را که بنام خیریسی افغی است تقویت وحمایت میکنند تامهاجران را به طوری وحشیانه لت وکوب کنند هرروز بعداز ساعت 6 بعدازظهر افغانها ومهاجران توسط فاشیستها درمنطقه اخرنون مورد حمله ولت وکوب قرار میگیرند که بی رحمانه با سلاح های سرد زخمی و روانه بیمارستان میکنند زمانیکه به پلیس ان محل مراجعه میشود که شکایت علیه گروه نجات پرست انجام شود پلیس درجواب میگوید که شما هم یک گروه درست کنید درمقابل شان. ومهاجران را به باد تمسخر ومسقره قرارمیدهند وهیچ عکس العملی نسبت به حملات گروه فاشیستها پلیس نشان نمیدهد دراکثر مواقع خود پلیس مهاجران رامتوقف ساخته به جرم بی مدارکی مورد بازرسی قرارمیدهند هرچی پول نقد درجیب همراه دارند ضبط وپس به مهاجران بر نمیگردانند معمولاّ مهاجران به دلیل اینکه مدرک ندارند که حساب بانکی باز کنند پول که خرجی راهی شان هست همراه خود شان یا در خانۀ شان نگهداری میکنند دراکثر مواقع پلیس به خانه های که مهاجرین درانها زندگی میکنند وارد شده ومیشوند به بهانهای مختلیف خانه را بازرسی میکنند وپول های که مهاجرین برای خرجی راهی شان همراه درخانه دارند پول راظبط وکسانیکه مدرک ندارند همراه شان میبرند درپلیس محل آتیکی جالب انجاست که پرونده میسازند برای مهاجران که ازخانۀ شان لابتاب چاقوی اشپزخانه وهزاران موارد غیر قابل قبول دیگر ثبت میکنند درپرونده ها وپول که ازخانه برمیدارند از مهاجران اصلأ ثبت نمیکنند درپرونده وازپول فقط چند تا پلیس که داخیل خانه می شوند اطلاع دارند وبس اگر مهاجر درپلیس ازپول حرف بیزند اول اینکه زبان بلد نیست دوم پلیس مهاجران را به باد تمسخر ومسقره قرار میدند میگویند کدام پول اگر پول میداشتید کشوری تان را ترک نمیکردید وهیچ کس نمیتواند ثابت کند که پلیس پول مارا گرفته پس بنا براین باید ازحق وحقوق مان دفاع کنیم وصدای مان را به گوش تمام جهانیان دنیا برسانیم کمیته افغانها مقیم یونان باهمکاری جمعی ازبشردوستان یونانی گروهای ضد نجات پرستی دانش اموزان ودانشجویان تظاهرات را مدنظر گرفته اند برضد سیاستهای غلط دولت وضد نجات پرستی روز شنبه تاریخ 17/3/2012/ساعت 2 بعد ازظهر مکان جمع اوری اکادومی مقابل دانشگاه اتن وحرکت بطرف کلیسای حاجی یاسین ودران مکان ساعت 4 بعد ازظهر کنسرت خواهد انجام شد کمیته افغانها مقیم یونان دعوت بعمل می اورد ازتمام هموطنان عزیز افغان تمام مهاجران فارسی زبانها مرد وزن خورد وبزرگ تا دراین راهپیمای ضد نجات پرستی شرکت کنند تابیتوانیم صدای مان را همه باهم به گوش جهانیان رسانیده وخواهان یک زندگی بسوی پیشرفت بدون فقر ونجات پرستی را باشیم پس یادمان نرود وظیفۀ انسانی واسلامی تک تک ماهست تادراین تظاهرات وراهپیمای شرکت کنیم تابیتوانیم حملات وحشیانه وغیر انسان دوستانۀ انها راازاین طریق وقانونی إستوب کنیم پس برای یک روز همۀ مان دراین تظاهرات شرکت کرده وازخانه های مان بیرون بیاییم .ومن الله توفیق.

No comments:

Post a Comment

Followers