Friday, March 23, 2012اطلاعه 

قابل توجّه همه مهاجران وهموطنان عزیز افغان اینکه دولت یونان با آین همه بی توجّهی که به وضعیت مهاجران و پناهجویان دارد ،ندادن حق وحقوق به مهاجران وپناهنده گان به انها تصمیم گرفته است تادرهرمنطقه پلیس قراردهد تامهاجران رابررسی کرده وحتّی داخیل خانهای مهاجران وکسانیکه کارت سرخ ومدرک ندارند انها راجمع کرده وبه اردوگاهی که بیرون ازآتن دٌرست شده انتقال دهند ومهاجرانی که ازکشورهای هستند که دریونان سفارت دارند به مراحل قانونی ردّمرز شان کنند وکسانیکه که سفارت دریونان ندارند مدارک ویادرخواست پناهنده گی نکرده اند را دراُردوگاهی که بیرون ازآتن دُرست شده نگهداری کنند واین رویش وتصمیم راکه گرفتند برای مهاجران خیلی خطرناک ورنج آوراست همچنین درسال 2009 که این تصمیم وقانون راگذاشته بودند ازتمام مراکزها وحتّـی خانه های مهاجرآن رامورد بررسی قرارداده بودند.
قابل ذکراست که هموطنان افغان ما به هیچ وجه نه میخواهند درکشور یونان زندگی کنند چون در کشوریونان هیچ مهاجری ازحق وحقوقی پناهنده گی برخوردارنیست وهزاران دربدری دیگر به همین دلیل اکثرآ هموطنان افغان ما دریونان بدون مدارک زندگی میکنند چونکه نه میخواهند دریونان درخواست پناهنده گی دهند به فکر رفتن به دیگرکشورهای اُروپای هستند .
کمیته افغانهای مقیم یونان به اطلاع عموم مهاجران وهموطنان افغان میرساند ان عدّه از کسانیکه مدرک ندارند وانهای که برگه های یک ماهه دارند مراقب باشند چون برگه های یک ماهه مدرکی است که باید کشور را ترک نمایند ویا تصمیم بگیرند تا خودرا به پلیس معرّفی کرده و درخواست پناهنده گی کنند ویا از کشور خارج شوند.
چطور ازکشورخارج شود اسان نیست؛ همه میدانیم که درخواست پناهنده گی سیاسی که مقدّمه اش کارت سرخ است هم آسان نیست؛ فعلاٌ چون درپلیس مرکزی تعداد مهاجران زیادی است که درخواست پناهنده گی میکنند هر روزو شب که به صف هستند ولی پلیس فقط هفته یکبارده نفر الی بیست نفر قبول میکند.
دارای مدرک قانونی کسانی هستند دریونان که کارت سرخ ویا پناهنده گی سیاسی اجتماعی انسانی وکارت سبز که ویزای کارگری دارند هستند پس هموطنان عزیز افغان مامراقب باشید.

Followers