Saturday, December 31, 2011

حمله نژاد پرستان بالای یک پناهجوی افغان
باتوجهه به وضعیت اسقف بار پناهجویان افغان دریونان بی توجهی دولت یونان وسازمانهای که خودرامدافع حقوق بشر میگیرند .پناهجویان افغان درهوای سردزمستان باید درپارکها وراهروهای ترن ویادرزیرپل های قطار بخوابند وباسرمای یخ زمستان دست وپنجه نرم کنند اگر ازلت وکوب پلیس ویاگروهی فاشیست درامان بمانند گذ شته ازهمه خودافغانها هم بلای جان وطنداران افغان خودشدند بعضیها مغازه باز میکنند چندروزی که اعتبار پیداکردند مسافران وپناهجویان افغان ازترس پلیس وفاشیست نمیتوانند پول به همراه خود حمل ونقل کنند مجبورمیشوند به مغازه های افغانها امانت بگذارند بعضی ازاین مغازه داران ازخدا نترسیده وپولهای مردم بدبخت زن و بچهای خردسال که امید شان فقط وفقط به ان پول هست ادمهای ازخدا نترس مغازه ای شان رابسته ویک شبه باپول فرارمیکنند وبس .فکر مردم بدبخت را ندارند که ایا سرنوشت شان چی خواهد شد ازطرف دیگر دولت وپلیس یونان هیچ گونه حق وحقوقی به مهاجران نداده وبالعکس گروهی نجات پرست وفاشیست را که بنام خیریسی افغی است تقویت وحمایت میکنند تامهاجران را به طوری وحشیانه لت وکوب کنند دونفر افغانی که روزسه شنبه شب 27/12/2011/ازخیابان اخرنون راهی خانۀ دوست شان بودند به نقل از یکی انها ماطرف خانۀ دوست مان میرفتیم ناگهان یک گروهی 6 نفره به ما حمله کردند ومن را بایک شیشه محکم برسرم کوبید ومن فرارکردم ورفیقم نتوانیست فرار کند دودقیقه رد نشد برگشتم ازدور نگاه کردم که رفیقم افتاده زمین ومردم دورش جمع شده اند امدم نزدیک دیدم رفیقم غرق خون شده ازناحیه سروپیشانه زخم شدید برداشته وگروهی فاشیستها فرارکردند ویکی بنده خدا به امبولانس زنگ زده وبرند به بیمارستان این وضعیت افغانها دریونان است هرروز بعداز ساعت 6 بعدازظهر افغانها ومهاجران توسط فاشیستها مورد حمله ولت وکوب قرار میگیرند که بی رحمانه با چاقو بوکس پنجه وچوب لت وکوب زخمی روانه بیمارستان میکنند زمانیکه به پلیس ان محل مراجعه میشود که شکایت علیه انها انجام شود پلیس درجواب میگوید که شما هم یک گروه درست کنید درمقابل شان ازخودفاع کنید وبس کاش این طور بود اگر یک مهاجر جرم کوچک مرتکیب شود باید کنج زندان بخوابد قانون وجوددارد ولی زمانیکه مهاجرموردحمله وحشیانه فاشیستها قرارمیگیرد پلیس این وسط فقط نظاره گر است وقانون وجودندارد بنابراین باید ماافغانها همه باهم دست دردست هم داده مشکلات همدیگر را خودما حل کنیم وکمیته افغانها مقیم یونان که نزدیک چهارماه فعالیت های خودرا که کمک به مهاجرین افغان است اغازکرده درهرشرائط درکنارهموطنان خود بوده وهست حمله برج 16/9/2011/فاشیستها که به افغانها شده بود ویک نفر را باچاقو به شدت مجروح وروانه بیمارستان کرده بودند که به کمک کمیته افغانها مقیم یونان سه نفر ازگروهی فاشیستها را توانیستند به پلیس معرفی ودستگیر کنند تا ازطریق قانون بیتوانیم جلوی حملات وحشیانه انها را بیگیریم سه مرتبه داگاه برگزار شد وبه تعویق افتاد به درخواست وکیل مدافع شان درتاریخ 12/1/2012/ دردادگاه إویلپیدون واقع درکیپسیلی ساعت 9 صبح دادگاه برگزارخواهدشد ودیگرنمیتوانند به تعویق بیاندازند این اخرین مرحلۀ شان است دراین روز گروهای ضدنجات پرستی دردادگاه حاضیر ومارا یاری خواهند کرد ووکیل های مدافع ازطرف کمیته افغانهاهماهنگی شده حاضیر خواهند بود لذا کمیته افغانها مقیم یونان دعوت بعمل می اورد ازتمام مهاجران وهموطنان افغان تا دراین روز دادگاه ساعت 9 صبح حاضیر شوند ووظیفه ای فرد فرد ماهست تا بیتوانیم جرم انان راسنگین ومتهمین را به پنجه قانون بیسپاریم وباصدای خود درپیش دادگاه ازدولت وسازمان حقوق بشر خواهان مجازات کسانیکه دراین گروه ضد بشری وضدانسانی هستند ومهاجران را بی رحمانه لت وکوب میکنند شویم وعدۀ ما تاریخ 12/1/2012/ ساعت 9 صبح دادگاه إویلپیدون کیپسیلی سالن شماره دو وسه 2/و3/تشکر ازتمام کسانیکه کمیته افغانها را یاری میکنند درهر راستای که هست تابیتوانم صدای مهاجران را به گوش تمام جهانیان برسانیم  

Ρατσιστική επίθεση στο άγιο Παντελεήμονα


Άλλος ένας συμπατριώτες μας Αφγανός έπεσε θύμα της ρατσιστικής επίθεσης.
Η επίθεση έγινε στις 27 Δεκέμβρη 2011 το βράδυ στην περιοχή του Αγιο Παντελεήμονα από μία ομάδα 6 ατόμων οι οποίοι επιτέθηκαν σε δύο Αφγανούς που περνούσαν τοιχία.
Όταν τους επιτέθηκαν μία ομάδα 6 ατόμων με μπουκάλια μπίρα όπως περιγράφει ο φίλος του ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από σημείο του συμβατός, όμως όταν γύρισε να δει τι έχει γίνει με το φίλο του, τον είδε πεσμένο κάτω και να τρέχει αίμα από το κεφάλι του και να έχει γεμίσει ο τόπος με αίμα.
Και μετά από λίγα λεπτά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Μέσα σε μία εβδομάδα αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό που έχει καταγραφτεί το προηγούμενο έγινε στις 23 Δεκέμβρη 2011 πάλι οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά, τέτοιες επιθέσεις γίνονται ποια καθημερινά σε εκείνη την περιοχή αλλά και σε άλλες παροχές της Αθήνας, το θέμα είναι ότι μέχρι πότε θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση..αντί η Ελληνική Αστυνομία να προστατεύει τους αιτούντος άσυλο παρατηρούμε ότι γίνονται το αντίστροφο πιστεύουμε ότι η Ύπατη αρμοστία για πρόσφυγες αλλά και άλλες οργανώσεις και κοινότητες και ο καθένας από μας πρέπει να λάβει μέρος για να σταματήσουν η ρατσιστικές επιθέσεις όπως προσπαθούμε από την Επιτροπή Αφγανών στην Ελλάδα να δώσουμε φωνή στις  φωνές των θυμάτων και να καταδικαστούν επιτέλους η μαχαιροβγάλτες
Ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε παρόν στην δίκη που αναβλήθηκε για τις 12 Ιανουάριο 2012  9 ήωρα στα δικαστήρια των ευελπίδων.     .  

Sunday, December 18, 2011

  نا امیدی پناهجویان افغان در کشور یونانتابکی اواراگی دربدری وتلفات درافغانستان همه کشورهای جهان امدند بما کمک کنند پس چراکمک نمیکنند هرروز جنگ ناارامی بمباران بمگذاری درمکاتیبها اورگانهای دولتی وحتا کنارجاده ای وتلفات مردم غمدیده ای ما افغانستان راهرروز شاهد میباشیم که به بهانهای گوناگون جان شان راازدست میدهند وکسانیکی درافغانستان زندگی میکنند نگران اینده ای زندگی واینده جان شان میباشند به همین دلیل سیل عظیم  ازهموطنان عزیزمان. کشور کاشانه اقوام وفامیل شان را ترک نموده بسوی جایگاهی که فقط اینده برای زندگی و امنیت جان شان جستجو کنند حرکت میکنند که درمرزهای ایران وپاکستان قربانی حادثات گوناگون میشوند ودرایران هم که میرسند باید به کارهای سخت وغیرقابیل طاقت فرسا مشغول شوند تا بتوانند نفقه عیال وخانواده خویش را تآمین سازند وازطرفی دیگر به جرم بی مدارکی هرروز پلیس وارید کارگاهای صنعتی که افغانها درانجا مشغول هستند میشوند بعضیها رادستگیر وسپس ردمرز افغانستان وبعضیها ازترس که ردمرزافغانستان نشوند دست به کارهای خطرناک زده ازجمله فرار پرتاب کردن از پشت بام بالکون وحتا موترهای پلیس ودرانتها بامواجه شدن دست وپا وکمر شکسته  وحتا به مرگ روبرو میشوند تامبادا به کشورش ردمرزنشوند چرا؟ چون خسته شدند از شرایط که درافغانستان  سپری کرده بودن وازایران هم مجبورمیشوند راهی ترکیه را مدنظر بیگیرند به امیدی زندگی بهتر واینده ای درخشان که بامشکلات فراوان دربین راه مواجه میشوند گروگان گرفته میشوند بدست قاچاقبران انسان تاپول بزرگ را پرداخت نموده وازاد شوند وحتا دراکثرمواقع به مرگ هم مواجه میشوند .وهمچنین درترکیه ودردریاها بیشترین تلفات را میدهند تابه یونان که خودرا یکی ازکشورهای اروپای مینامد برسانند ودریونان هیچ حق و حقوقی ندارند وکسی هم نیست که ازحق مهاجرین دفاع کند به مهض رسیدن به یونان وارد پارک ویکتوریا وازانجا درتلاش که خودرا ازاین کشور به یک کشوری دیگربرسانند بارها شاهد صحنهای گوناگون کلاه برداری خود حواله داران ومغازه داران افغانی که پولهای مردم بدبخت وبیچاره را فراری میدهند ومردم را دچار مشکلات های زیاد گردیده وحتا بااین کارهای شان جان هزاران نفررا به خطر مواجه میسازند وجوانان افغانی را به موادمخدر مبتلا ساخته ومیسازند که باعیث مرگ هزاران جوان میشوند چرا؟... شاهید چندمین بار غرق شدن کیشتیها بودیم دردریای یونان وایتالیا ومرگ صدها هموطنان افغان ما واین بار کیشتی حامل 65 نفر افغانی که تعدادی زیادی بچهای کوچک وخانواده دراین  جمع بودند از منطقه ای زاکینتوس به طرف ایتالیا درحرکت بودند که دردریای ازاد این کیشتی دچارمشکیل فنی شده ویک نفر باتلاش فیراوان قصدداشته خودرا نجات دهد بااب بازی که متآسفانه غرق شده ودونفردیگر که غرق شده بعداز چندروزجنازه هایی شان راپیداکردند  مابقی خوشبختانه نجات یافتند وچند روزدرمرکزپلیس زاکینتوس بازداشت بودند خانواده بچهای کوچک وهمه وبعد ازمدت چندروز پلیس یونان فقط یک مدرک ترک خاک که یک ماهه وقت دارد وباید کشوررا ترک کنند به انهادادند وزمانی که تاریخ 27/9/2011 به اتن برگشتند هیچ جاومکانی رادراختیار نداشتند که زندگی وسرپناهی داشته باشند که باهمکاری کمیته افغانها مقیم یونان
 توانیستم جایگاهی موقت برای شان پیداکنیم وکمیته افغانها مقیم یونان
 دعوت بعمل می اورد ازتمام هموطنان افغان بیایید دست بدست همدیگر داده ونگذاریم بیشتر ازاین همه ازما وازسادگی ما سوء استفاده نمایند ومادرهمه جاتلفات دهیم دست دردست هم داده بسوی کسانیکی دست یاری می طلبند به انها کمک کنیم

Monday, December 12, 2011

Η Δίκη που είχε διοριστεί στις 12 Δεκέμβρη 2011 στα δικαστήρια των Ευελπίδων,
Η Δίκη που είχε διοριστεί στις 12 Δεκέμβρη 2011 στα δικαστήρια των Ευελπίδων, για των τριών κατηγορημένων από την  ομάδα των 15 μελών για την ρατσιστική επίθεση με μαχαίρια σε βάρος των τριών Αφγανών συμπατριωτών μας στις 16 Σεπτεμβρίου 2011 στην οδό Περγάμου  με αποτέλεσμα να μαχαιρωθεί Ο 26 χρόνος Αφγανός αιτούντος άσυλο.
Σήμερα στις 12 Δεκέμβρη ΟΙ Έλληνες συμπαραστάτες και οργανώσεις μαζί με την επιτροπή Αφγανών στην Ελλάδα που προσπαθούμε να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα των Αφγανών στην Ελλάδα,

Ενώσαμε  τις φωνές μας ζητώντας να καταδικαστούν οι μαχαιροβγάλτες της παροχής του Αγιο Παντελεήμονας, και να σταματήσει επιτέλους η ρατσιστικές επιθέσεις σε βάρος των μεταναστών και προσφύγων.
 Όμως η δίκη αναβλήθηκε λόγο απουσία την κατηγορούμενη Θέμις Σκορδέλη για την 12 Ιανουαρίου 2012 και αναμένουμε την εφαρμογή της δικαιοσύνη.  

Wednesday, December 7, 2011

Σας καλούμε, Δευτέρα 12 Δεκέμβρη 9 π.μ στα δικαστήρια των ΕυελπίδωνΔευτέρα 12 Δεκέμβρη 9 π.μ στα δικαστήρια των ευελπίδων

           Στις 12 Δεκέμβρη  2011,δικάζονται τρία μέλη  από την ομάδα των 15 ατόμων που είχαν επιθέτει στους τρείς  Αφγανούς στις 16 Σεπτέμβρη 2011 στην οδό Περγάμου,  κοντά στην Μιχάλη Βόδα, με αποτέλεσμα να μαχαιρωθεί ο 26χρονος Αφγανός αιτών άσυλο.
Στην δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης που περνά ο Ελληνικός λαός, κάποιοι προσπαθούν να χτίσουν φράχτη ανάμεσα σε ντόπιους και μετανάστες κατηγορώντας μας ότι εμείς φταίμε για την κρίση. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να διασπάσουν την εργατική τάξη.

Εμείς οι μετανάστες και οι πρόσφυγες έχουμε διαφύγει από την φτώχεια και πολέμους αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας, Εδώ που μας έφερε η μοίρα μας, μετά απο όλους  αυτούς τους κινδύνους στην πορεία μας προς την Ελλάδα ... ακόμα και εδώ διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε ξεφύγει από το θάνατο. Ακριβώς αυτοί οι Άνθρωποι που βομβαρδίζουν τις χώρες μας και τις ζωές μας υπάρχουν και εδώ,  οι όποιοι είναι εχθροί της Ανθρωπιάς και των δικαιωμάτων το μόνο που θέλουν είναι να κατακτήσουν τον κόσμο, τον ίδιο στόχο που είχε και ο Χίτλερ. Κάθε Άνθρωπος πρέπει να καταδικάζει αυτούς του ανθρώπους που μαχαιρώνουν στου δρόμους.

Για  κακή τους τύχη, συνελήφθησαν οι τρείς μαχαιροβγάλτες της περιοχής του Άγιου Παντελεήμονα και αναμένουμε να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε αλλά θύματα, ήδη έχουμε δώσει αρκετά, για αυτό εκείνη την μέρα θα είναι μάρτυρες οι τρείς Αφγανοί που δέχθηκαν επίθεση μαζί με όλους εμάς.

Στις 12 Δεκέμβρη καλούμε  όλους  τους εργαζόμενους και κάθε ελεύθερο πολίτη, ντόπιους και μετανάστες να είναι παρών 9 π.μ. στα Δικαστήρια της Ευελπίδων για να μπορέσουμε να ενώσουμε τις φωνές μας.
Και να καταδικαστούν οι μαχαιροβγάλτες.

Saturday, November 5, 2011

جشن عید سعید قربان

کمیته افغانها مقیم یونان به اطلاع تمام هموطنان افغان میرساند اینکی ازاول سیپتامبر2011 این کمیته تشکیل شده ورسمآ به فعالیت وخدمت به ووطن داران وهم میهنان عزیز افغان خود پرداخته ودرهرراستا تا توانیسته ازخدمت وکمک به هموطنان افغان خود دریغ ننموده ودرتلاش اند تااندکی ازمشکلات مهاجران خودرا درکشوریونان حل کنند وبامید روزی خوش واینده بهتر برای تک تک افغانان وبامید اینده بهتر بدون جنگ وبرادر کشی وثبات کامیل درافغانستان عزیز ما که بتوانیم همه بااتحاد صلح برادری وبرابری حق وحقوق مساوی برای همه وهمه درکنار هم زندگی کنیم انشاءالله.این کمیته همانطوریکی به کارهای حقوقی ومشکلاتهای که هموطنان افغان ما درکشوریونان دارند به انهاکمک میکند درهرراستا وموردکه باشد وهمین طور درنظر دارد رسم ورسومات وجشنهای که متعلق به فرهنگ کشورمااست تمام محفیلها وجشنهارا ازطرف کمیته افغانها مقیم یونان برنامه ریزی کند همانطوریکی شاهد اولین جشن وکانسرت بمناسبت عید سعید فطرازطرف این کمیته افغانها بودید این باردومین جشن بمناسبت عید سعیدقربان راازطرف کمیته افغانهاشاهدباشید وشاید بهانه ای باشد که ماافغانها دورازوطن واوارگی یکباردیگردرعالم غربت درکنارهم جمع شده واین جشن عیدقربان رادرکنارهم وباهم برادرانه ومخلصانه جشن بیگیریم وهمان طوریکی اطلاع دارید این کمیته افغانها مقیم یونان متعلق به تمام افغانها اقوام وملیتها هست به هیچ گروهی خاص متعلق نداشته وازهمه اقوام سهم دارند دراین کمیته شماهم میتوانید سهم بیگیرید ودرهرموردکه میتوانید به افغانهای تان کمک کنید به همین خاطیر دعوت میکنیم ازتمام هموطنان افغان روزسه شنبه مورخه 8/11/2011/ ساعت 30/6/ بعدازظهر درسالن اغورا تیس کیپسیلیس بمناثبت جشن عیدقربان جضووریابند وتابیتوانیم همه باهم ودرکنارهم جشن عیدسعید قربان را به خوبی بیگذرانیم همچینین شروع جلسه فیلم درباره ای افغانستان وصحنهای ازجنگ افغانستان خاهیم داشت و بعد نیم ساعت صحبت درمورد پناهندگی واوضاع پناهندگان وحملهای گروهی فاشیستها برمهاجران خاهیم داشت وبعد گروهی موسیقی افغانی یاران برنامه ای خودرا اجراء خاهد کرد وختم مجلس هم ساعت 10شب میباشد وامید واریم تمام هموطنان باما همکاری کامل داشته باشند تابیتوانیم همه باهم این جشن وجشنهای دیگر راهم به خوبی برگزارکنیم انشاءالله.. .
شماره تلفن دفتر 2111830810  نشانی وادرس دفتر فلکه إکسارخیا خیابان آراخوویس پلاک 45و47 ویابه 
سایتهای اینتیرنیت میتوانید باما ارتباط برقرارکنید.
                   

Monday, October 31, 2011

Επίθεση αυτοκτονίας με θύματα τέσσερις αφγανούς πολίτες


Επίθεση αυτοκτονίας με θύματα τέσσερις αφγανούς πολίτες σημειώθηκε σήμερα το πρωί μπροστά από στην Κανταχάρ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν.
Οι δράστες οδήγησαν το παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο μπροστά στα γραφεία αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης, στα οποία εισέβαλαν δύο Ταλιμπάν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και την αστυνομία.
«Ένας καμικάζι ανατίναξε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μπροστά στα γραφεία της οργάνωσης International Relief and Development (IRD) και άλλοι δύο εισέβαλαν στο κτίριο. Είναι ακόμα ζωντανοί, αλλά οι αστυνομικοί τους έχουν περικυκλώσει» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κανταχάρ στο νότιο Αφγανιστάν.
Την ευθύνη για τη σημερινή επίθεση ανέλαβαν οι Ταλιμπάν με τηλεφώνημά τους στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο Κάρι Γιουσούφ Αχμάντι, εκπρόσωπος τους, τόνισε πως στόχος της επίθεσης ήταν τα γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τα οποία βρίσκονται κοντά σε αυτά της IRD.


حمله انتحاری در قندهار چهار کشته برجای گذاشته است

پلیس شهر قندهار در جنوب افغانستان گفته است که در پی حمله مهاجمان انتحاری به یک موسسه خیریه خارجی، دست کم چهار نفر کشته شده اند.
به گفته پلیس، یک مهاجم انتحاری بامداد روز دوشنبه (۹ عقرب/آبان) موتر/خودرو مملو از مواد منفجره حامل خود را درمقابل در ورودی موسسه بین المللی امداد و توسته - آی آر دی - منفجر کرد و به دنبال آن دو مهاجم دیگر وارد محوطه این موسسه شدند
پلیس قندهار گفته است که در این انفجار دو غیرنظامی و یک مامور پلیس افغان و یک محافظ نپالی موسسه بین المللی امداد و توسعه کشته شده اند.
منابع امنیتی در قندهار گفته‌اند که یکی از دو مهاجمی که در محل موضع گرفته بودند، کشته شده و فرد دومی هنوز به مقاومت ادامه می‌دهد.
مامون درانی، خبرنگار در قندهار گفته است که صدای تبادل آتش میان این مهاجم و ماموران امنیتی شنیده نمی‌شود و هلی‌کوپترهای ناتو هم بر فراز این محل به پرواز درآمده‌اند.
در همین حال یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود، گفته است که در این حادثه سه شهروند نپالی کشته و سه مامور پلیس زخمی شده اند.
موسسه آی آر دی عمدتا طرحهایی را به اجرا می گذارد که از سوی سازمان توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) حمایت مالی می‌شود و دفاتر محلی آن در چند شهر افغانستان دایر است.
دفتر نمایندگی سازمان ملل و چند سازمان دیگر خارجی هم در نزدیک دفتر آی آر دی در قندهار موقعیت دارند.
این دومین حمله مرگبار انتحاری است که در هفته جاری در افغانستان روی داده است..

Friday, October 28, 2011

A report on the Afghan problem in Greece


Αύξηση 17% σημειώθηκε στις αιτήσεις ασύλου στα ανεπτυγμένα κράτη το πρώτο εξάμηνο του 2011

Αύξηση 17% σημειώθηκε στις αιτήσεις ασύλου στα ανεπτυγμένα κράτη το πρώτο εξάμηνο του 2011

18 Οκτώβριος 2011

©UNHCR
Αύξηση 17% σημειώθηκε στις αιτήσεις ασύλου στα ανεπτυγμένα κράτη το πρώτο εξάμηνο του 2011
ΓΕΝΕΥΗ, 18 Οκτωβρίου 2011 - Κατά 17% αυξήθηκαν οι αιτήσεις ασύλου στα ανεπτυγμένα κράτη το πρώτο εξάμηνο του 2011, σύμφωνα με έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες που δημοσιεύτηκε σήμερα. Η πλειονότητα των αιτούντων άσυλο προέρχεται από κράτη όπου μαζικοί εκτοπισμοί συνεχίζονται επί πολλά έτη.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας, το πρώτο εξάμηνο του 2011 (από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2011) υποβλήθηκαν 198.300 αιτήσεις. Την αντίστοιχη περίοδο πέρσι είχαν υποβληθεί 169.300 αιτήσεις.

Καθώς το ποσοστό των αιτήσεων παραδοσιακά αυξάνεται το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους, η Ύπατη Αρμοστεία εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του 2011 θα έχουν υποβληθεί 420.000 αιτήσεις -ο υψηλότερος αριθμός των τελευταίων οκτώ χρόνων.

Το 2011 χαρακτηρίζεται από μείζονες κρίσεις εκτοπισμών στη Δυτική, Βόρεια και Ανατολική Αφρική. Στην έκθεση διαπιστώνεται αύξηση αιτημάτων ασύλου από πολίτες της Τυνησίας, της Ακτής του Ελεφαντοστού, της Λιβύης (4.600, 3.300 και 2.000 αιτήματα αντιστοίχως), όμως ο αντίκτυπος των κρίσεων αυτών στα ποσοστά αιτήσεων που υποβλήθηκαν στα ανεπτυγμένα κράτη είναι περιορισμένος.

Κύριες χώρες προέλευσης των αιτούντων άσυλο, στα 44 κράτη που εξετάζονται στην έκθεση, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό οι ίδιες με τα προηγούμενα χρόνια: Αφγανιστάν (15.300 αιτήματα), Κίνα (11.700 αιτήματα), Σερβία [και Κόσοβο σύμφωνα με την απόφαση 1244 του Σ.Α. του ΟΗΕ] (10.300 αιτήματα), Ιράκ (10.100 αιτήματα), Ιράν (7.600 αιτήματα).

«Το 2011 υπήρξε μια χρονιά κρίσεων εκτοπισμών που όμοια της δεν έχω ξαναδεί ως Ύπατος Αρμοστής» δήλωσε ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας Αντόνιο Γκουτέρες. «Οι επιπτώσεις αυτών των κρίσεων στις αιτήσεις ασύλου σε ανεπτυγμένα κράτη είναι μέχρι στιγμής μικρότερες απ’ό,τι θα περίμενε κανείς, αφού οι περισσότεροι από τους εκτοπισμένους βρήκαν καταφύγιο σε γειτονικά κράτη. Παρόλα αυτά είμαστε ευγνώμονες στα ανεπτυγμένα κράτη που συνέχισαν να σέβονται το δικαίωμα των ανθρώπων να ακούγεται το αίτημά τους για άσυλο».

Σε επίπεδο ηπείρων, η Ευρώπη δέχτηκε το μεγαλύτερο ποσοστό αιτήσεων (73%). Σημαντική μείωση αιτήσεων σημειώνεται στα κράτη της Ωκεανίας: 5.100 αιτήσεις το πρώτο εξάμηνο φέτος έναντι 6.300 αιτήσεων την ίδια περίοδο πέρσι.

Σε επίπεδο κρατών, οι περισσότερες αιτήσεις (36.400) έχουν υποβληθεί στις ΗΠΑ και ακολουθούν η Γαλλία (26.100), η Γερμανία (20.100), η Σουηδία (12.600) και το Ηνωμένο Βασίλειο (12.200). Η Σκανδιναβία ήταν η μόνο περιοχή της Ευρώπης όπου φέτος μειώθηκαν οι αιτήσεις ασύλου. Υπερδιπλασιάσθηκαν οι αιτήσεις στη Βορειο-ανατολική Ασία με 1.300 αιτήσεις στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα έναντι 600 πέρσι.

Στην έκθεση δεν εξετάζεται πόσες αιτήσεις οδηγούν σε χορήγηση ασύλου ούτε τα ευρήματα σχετίζονται με ποσοστά μετανάστευσης. Η έκθεση «Επίπεδα και Τάσεις Ασύλου στα Ανεπτυγμένα Κράτη το 1ο εξάμηνο του 2011» (“Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, First Half 2011”) συμπληρώνει την ετήσια Έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας για τις Παγκόσμιες Τάσεις (“Global Trends Report”) που δημοσιεύεται κάθε χρόνο τον Ιούνιο. Στη φετινή έκθεση διαπιστώθηκε ότι το 80% των προσφύγων φιλοξενούνται σε αναπτυσσόμενα κράτη

Wednesday, October 26, 2011

Saturday, October 22, 2011

ما ، پناهجویان سیاسی افغان

ما ، پناهجویان سیاسی افغان، تلاش برای فرار کردن از یک کشورکه سال های زیادی است توسط رژیم دیکتاتوری و تروریستی طالبان گرفتاربوده ، بلکه توسط حامیان ادعای صلح (نیروهای ناتو، که سال هاست در حال حاضر با اشغال و نیروهای نظامی تلاش کرده اند تا صلح را به ارمغان بیاورند .متاسفانه باعیث اواره شدن هزاران نفر هموطنان عزیز افغان ما به کشورهای اسیای واروپای شده اند وباعیث مرگ جان هزاران نفرچی درداخیل کشور وچی در خارج ازکشوراز مرزایران وپاکستان گرفته تا انگلیستان ومردم ما فرار از مرگ خودرا نجات داده وبامیدی زنده ماندن خودرابه کشورهای که حامیان حقوق بشر مینامند میرسانند.وچی حقوق بشری که سالهای زیادی را ما در یونان سپری کرده بودیم ازهیچ حق وحقوقی بر خوردارنبودیم ونه هستیم . با توجه به حق مسلم وبرابری همه مردم به زندگی برابر ،و درخواست به رسمیت شناختن کامل همه به عنوان پناهندگان و پناهجویان سیاسی بوده وهست پس از تمسخر بازیگران سیاسی ما در محل. و با وجود کمیسیون های بین المللی مورد بحص وبررسی قرار گرفته و به تصویب رسید، ما به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم به دفاع از حق وحقوق طبیعی زندگی خود دفاع کنیم. بنابراین ، ما به تعدادی87نفر درتاریخ 2011/11/22تسمیم به اعتراض درمقابل دانشگاه پروپیلیا اتن گرفتیم. در اوایل توجه به خاستهای ما نکردن بنابراین 9نفراز ما مجبورشده دست به اعتصاب غذا و دهان خود را بدوزند ، از تجمع، رویدادها و فعالیت های همبستگی از دانشجویان ، اتحادیه ها ، جنبش های سیاسی، سازمان ها و همکاران، ، پس از تاخیر بسیار، کمیته برای در خاست وبررسی پرونده های پناهجویان در ویرونا شروع به کار کرده وبه آرامی به ارمغان آورد و اجرای اولین پناهندگی را. .. امروز تاریخ 10/8/11، که پاسخ ها به عنوان : پناهندگی سیاسی ،پناهندگی اجتمای،پناهنگی انسانی وبسیار جواب رد ی کم دریافت کردیم ما از هر فرد ، انجمن ، سازمان ها، که درکنار ما ایستاده بودند تثکرکرده و همبستگی خود را برای کسانی که هنوز در حال مبارزه برای حق و حقوق خود هستند اعلام میکنیم ودر کنار انها هستیم ومیباشیم ¬.به همین عنوان از تمام هموطنان عزیز افغان دعوت میکنیم که در جشن عید سعید فطر وموفق شدن افغانهای که مدت زیادی را بخاطیری حق پناهندگی مبارزه کردند در نظر گرفتند کنسرتی رادرتاریخ 2011/9/2/ روز جمعه ساعت هفت بعد از ظهردر همان مکان واقع در اکادومی دانشگاه اتن پروپیلیا برگذار کنیم در این کنسرت گروه اریا و خاننده رپ وهنرمندان خارجی برنامهای خود را اجرا خاهند کرد... کمیته پناهندگان سیاسی افغانها در یونان .جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های زیر تماس حاصیل نمایید... 6947397864 رضا غلامی
6944614720اسماعیل شریفی

Wednesday, September 28, 2011

Σκινές τρόμου και αγωνία έζησαν,στα ανοιχτά Ζακύνθου

οι 65 Αφγανοί και άλλες χώρες στην προσπάθεια τους να φτάσουν στην Ιταλία, διέτρεξαν τον σοβαρό κίνδυνο να πνιγούν ή να πεθάνουν από την πείνα και δίψα όταν το καΐκι που τους μετέφερε έπαθε βλάβη στη μηχανή. Ανάμεσα τους πολλά ανήλικα παιδιά και οικογένειες. Ένας προσπαθώντας να κολυμπήσει προκειμένου να σωθεί , πνίγηκε στα ανοιχτά του πελάγους. Δύο ξεψύχησαν στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκαν μετά από 11 μέρες από τα ανοιχτά του πέλαγος μετά την διάσωση τους. Η τραγική ιστορία των προσφύγων και μεταναστών που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους εξαιτίας πολέμων, φτώχειας, διώξεων δεν έχει τελειωμό. Ανάμεσα στους πρόσφυγες που βρίσκονταν στο καΐκι, πολλοί έχουν χάσει μέλη της οικογένειας τους στα σύνορα θαλάσσια και Περσία σε όλο το ταξίδι τους από το Αφγανιστάν ή άλλες χώρες μέχρι την Ελλάδα. Και η τραγική τους ιστορία συνεχίζεται και στην Ελλάδα, σε μια χώρα που στο όνομα της κρίσης και μιας ευρωπαϊκής πολιτικής που θέλει την Ευρώπη φρούριο, αρνείται να χορηγήσει στους πρόσφυγες τα αυτονόητα δικαιώματα τους, να προσφέρει τις υποδομές ώστε να τους υποδεχθεί και να τους εντάξει αρμονικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή που δίνει το πολιτικό περιθώριο στην ακροδεξιά να τους στοχοποιεί ιδεολογικά και πραγματικά στους δρόμους και να τους χρησιμοποιεί ως εξιλαστήρια θύματα μιας ολόκληρης πολιτικής φτώχειας και εξαθλίωσης. Και αυτό τους οδηγεί σε μια προσπάθεια να αναζητήσουν μια ασφαλή ζωή σε μία άλλη χώρα με ότι κόστος αυτό μπορεί να σημάνει. Το περιστατικό αυτό δεν είναι το μοναδικό αλλά μια πραγματικότητα σκληρή και με πολλά θύματα. Πολλά ναυάγια πολλοί νεκροί στα σύνορα εν γνώσει όλων των κυβερνήσεων της Ε.Ε . Μετά από αυτή την τραγωδία, το γεγονός ότι Κάποι με την επιστροφή τους στην Αθήνα που ανάμεσα τους ήταν και ανήλικα παιδιά, τα δύο 4-6 χρόνων με τον πατέρα του να τους πάρει αγκαλιά και να αναστήσουν ένα μέρος να μείνουν σε κάποιες πλατιές η σε μία γωνία στην Αθήνα. Στα χέρια τους κρατώντας το χαρτί της απέλασης που τους έδωσε οι Αστυνομικοί Άρχοι,και δίχως να αναρτηθούν ότι θα πάνε αυτοί Ανθρώποι και αν θα βρούνε κάτι να φάνε, ούτε δεν τους δόθηκε περιθώριο για να κάνουν αίτηση ασύλου για να εξεταστεί το αίτημα τους .

Wednesday, September 21, 2011

گروهی فاشیستها مهاجرین را موردضرب وشتم قرارمیدند درتمام نقات یونان

گروهی از فاشیستها در تمام منطقه یونان ارام ننشسته وحملات خود را روی مهاجرین هرروز زیاد وزیاد ترکرده وهیچ کسی نیست به دادوفریاد مهاجرین رسیده وحملات وحشیانه گروهی فاشیستها را ایستوب کند درمنطقه اخرنون اتن که تعدادی بیشتر مهاجرین درانجا اسکان دارند هرروز وهرشب باید مسیر خانه وراهها راکه برای خرید بیرون میروند باید باخطرترس ولرز واکثر مواقع باگروهی فاشیستها روبرو شده ازاین کوچه به ان کوچه دیگر فرارکنند .ویا خانواده هستند نمیتوانند فرارکنند مورد حمله ضرب وشتم ویا چاقو قرارگیرند زخمی شوند وبه بیمارستان انتقال پیداکنند واگر به پلیس محل هم شکایت صورت گیرد جواب این است که شما هم یک گروه درست کنید درمقابیل شان واونکاری را که فاشیستها میکنند شماهم انجام دهید وبه همین خاطیرحق مهاجرین همیشه زیر پاشده وهیچ کس نیست تایک کاری را انجام داده وحد اقل به سازمال ملل وسازمانهای حقوق بشر شکایت کرده واین مشکلات را ازمقامهای بالا حل نمایند .حمله گروهی 20 نفره فاشیستها که درتاریخ 16 9/ 2011/ درمنطقه اتیکی کوچه تریغامو پلاک 23/ ساعت 30/9/ شب انجام شد به گفته شاهیدان عینی که درانجا بودند ویکی ازانها که جان سالیم بدر برده رضامحمدی این چنین میگوید مانشسته بودیم 3 نفر منتظیر بچها که باهم برایی فوتبال برویم ناگهان یک گروهی تقریبا 20 نفرا ازکوچه بغلی مان بیرون شدن ومجهز به کلاههای که صورت شناخته نشود باچوب اهن چاقوودسکشهای مخصوص که بوکس پنجه داشت نزدیک ما شدن وپرسیدن کجای هستید ومادرجواب گفتیم افغانی هستیم شروع کردن به فحش ودشنام که چرابه کشورتان نمیرید وماازمسلمانها متنفریم شروع به لت وکوب کردن ومن چون خانه مان بغل دستم بود کلیت را دراوردم دررا باز کردم وارد خانه شدم ویکی ازرفیقانم به سمت کوچه فرارکرد ویکی دیگرش دنبال من نتوانست وارد خانه شود وسط دروازه گرفتند داشتند میزدند وما ازبالا سروصدا کردیم ویل کردند وراه افتادند وقتی ماامدیم پایین دیدیم رفیقم بنام علی رحیمی افتاده زمین وخون ریزی خیلی زیاد داره وما حسابی ترسیده بودیم نمیدانیستیم چکارباید بکنیم .که کدام نفری زنگ زده بود به پولیس ناگهان رسیدن وگروهی فاشیستها زیاد دورنبودند ان نفری که چاقو زده بود دستگیر کرد ند درصورت که 20 نفربودند گفتیم همه انها بودن وپلیس فقط یک نفررا دستگیر کرد وشخصی زخمی را به بیمارستان انتقال دادند که براثر ضربه چاقو برقفصه سینه وقسمت بالای قلب وپشت سر زخم شدید برداشته بود .ومن را به عنوان شاهد وتحقیقات به پلیس محل بردند واطلاع به کمیته ای پناهندگان سیاسی افغانها دادم که با تلاش فراوان همراهی وکیل حاضیرشدند ...وکمیته پناهندگان سیاسی افغانها اول ازهمه رئیس وسرگروهی فاشیستها را همراهی شوهرش به دست پلیس سپردند وشکایت خویش را علیه انان اغاز کردند که هرروزاین زن باشوهرش تعدادی 20 نفرجمع کرده ودرکوچها به ازاروازیت مهاجران بیگناه دست میزنند وبرهرحالی که پلیس باانها همکاری لازیم وبیش ازحد را دارند وان شب هم ان زن فاشیست وشوهرش را مجبورشدند دست بند بزنند وفردای انروز به دادگاه انتقال دادند وروز شنبه 17 /9/ 2011 / دادگاه راموکول کردند به دوشنبه 19 / 9 /2011/ که درروز دوشنبه ماکمیته پناهندگان سیاسی افغانی باحرکت بیسیار خوب وسنجیش شده به تعدادی 30 نفرافغانی وهمراهی تعدادی از گروههای یونانی درمحل دادگاه حضورپیداکردیم تادادگاه برگزارشود وگروهی فاشیستها حاضیر نشدند تنها وکیل وخانواده متهم که ازدادگاه درخاست کردن تادادگاه رابه تعویق بیندازند واین دادگاه متهمین فاشیتها موکول شد به روزی سه شنبه 27 / 9 /2011 وکمپین پناهندگان سیاسی افغانها دعوت عموم ازتمام هموطنان افغان بعمل می اورد تا درروزسه شنبه تاریخ 27 /9 2011/ دراین دادگاه به عنوان دفاع ازحق وحقوق خویش وپشتیبانی تابیتوانیم جرم شان را سنگین وبددست قانون بیسپاریم وعده ماساعت 10 صبح دادگاه إویلپیدیون کیپسیلی... کمپین پناهندگان سیاسی افغانها دراتن در نظرگرفته است تاازحق وحقوقی پناهجویان افغان دفاع کرده وهرگونه حملات فاشیستها را ازطریق قانون پاسخگو باشند ...کمپین پناهندگان سیاسی افغانها دراتن إکسارخیا اراخوویس 45/47 /تلفن دفتر 2111830810 /میتوانید باهرگونه حوادث مارادرجریان بیگذارید...

Saturday, September 17, 2011

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΘΥΜΑΤΑ ΦΑΣΙΣΤΗΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ

Όργιο φασιστικών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, συνεχή πογκρόμ εις βάρος μεταναστών και προσφυγών, κατοίκων της περιοχής. Ομάδες κρούσης 15 – 20 ατόμων προσπαθούν να αποδείξουν ότι η Χρυσή Αυγή έχει τον έλεγχο της περιοχής. Κάνουν λάθος όμως!
Εχθές βράδυ, Παρασκευή και ώρα 21:30 στην οδό Περγάμου κοντά στην Μιχαήλ Βόδα , ομάδα τραμπούκων φασιστών γνωστών σε όλους στην περιοχή αλλά και κλασσικών λουμπέν τηλεπερσόνων επιτέθηκαν με μαχαίρια σε πρόσφυγες περιοίκους της περιοχής, έριξαν τον ρατσιστικό τους δηλητήριο με τις γνωστές φασιστικές ύβρεις, κυνήγησαν και χτύπησαν 3 Αφγανούς με αποτέλεσμα να μαχαιρωθεί επικίνδυνα ένας Αφγανός πρόσφυγας στο διάφραγμα και στο στήθος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σωτηρία καθώς χαροπάλευε με το θάνατο . Ο ένας από τους φασίστες που αποπειράθηκε να σκοτώσει των συμπατριώτη μας ευτυχώς συνελήφθη, γεγονός σπάνιο για τα δεδομένα της περιοχής .
Ο Αφγανός μάρτυρας που έντρομος είδε να σφάζουν τον συνάνθρωπο του, βρήκε το θάρρος διότι δεν μπορούσε να βλέπει τον συνάνθρωπο να χαροπαλεύει με τον θάνατο και αυτοί να στέκονται με το γνωστό τους θράσος απέναντι στο Α/Τ του Α.γ Παντελεήμονα, και πήρε την μεγάλη απόφαση να τους καταγγείλει στην Αστυνομία μπας και αποδοθεί τουλάχιστον για ένα από τα θύματα τους δικαιοσύνη. Εμείς οι Αφγανοί πολιτικοί πρόσφυγες, έχοντας παλέψει επί μήνες για τα δικαιώματα μας στα Προπύλαια, βρήκαμε την δύναμη να διεκδικήσουμε την σύλληψη των φασιστών που έσφαξαν και παρ’ολίγο να σκοτώσουν ένα συμπατριώτη μας στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα. Επιτέλους να τιμωρηθούν οι φασίστες και το παρακράτος για τα ρατσιστικά εγκλήματα τους. Μπορούμε να τους σταματήσουμε! Είναι προφανές ότι προχώρησαν σε μηνύσεις εις βάρος του Αφγανού συμπατριώτη μας θύματος για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση. Ποιοι αυτοί που βγαίνουν ανοιχτά στα κανάλια και στις γειτονιές της περιοχής βρίζοντας, απειλώντας και οργανώνοντας πογκρόμ εις βάρος των μεταναστών και των προσφύγων. Επιτέλους να αποδοθεί δικαιοσύνη! Αγώνες ενωμένοι ντόπιων και μεταναστών ενάντια στους φασίστες, ενάντια στην κυβέρνηση που τους δίνει περιεχόμενο και λόγο ύπαρξης , ενάντια στην κρίση και στο σύστημα που τους γεννά. Ούτε στον Άγιο Παντελεήμονα ούτε πουθενά! Μπορούμε να τους χώσουμε στις τρύπες τους όλοι μαζί ντόπιοι και μετανάστες, εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής!
Εμείς οι Αφγανοί πολιτικοί πρόσφυγες μετά την δικαίωση τον αγώνα μας, στείλαμε ένα μήνυμα στους αλληλέγγυος μας ότι συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την δικαιοσύνη και ελευθερία, αγωνιζόμαστε για ένα πλανήτη χωρίς φτώχεια, πολέμους και ρατσισμό. Μαζί μπορούμε νε πετύχουμε το όνειρο μας ας ενωθούμε όλοι μαζί να διώξουμε όλους τους φασίστες !!

Wednesday, September 7, 2011

Ανακοίνωση


Ένας Αφγανός δέχθηκε επίθεση 6/ Σεπτεμβρίου 9 ώρα το βράδυ στον Αγ. Παντελεήμονας από μια ομάδα 12 ατόμων, αυτή η ομάδα βρίζοντας και λέγοντας τα γνωστά τους συνθήματα (πηγαίνετε στη χώρα σας) και διάφορα, και άρχισαν να τον χτυπάνε ανελύπητα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 25 χρόνος Αφγανός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ευαγγελισμό. Η αστυνομία προσπάθησε να απομακρύνει το κόσμο και να μην συλλάβει κανέναν αντίστροφο φάνηκε πως συνεργάζεται και καλύπτει τα εγκλήματα της χρυσή αυγή με τα γνωστά άτομα που μαχαιρώνουν τους μετανάστες.

Sunday, August 28, 2011

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 2/9/2011 7 :μμ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ


Χαιρετίζουμε κάθε άτομο, σωματείο, οργάνωση, όλο το αγωνιστικό κίνημα που βρέθηκε στο πλευρό μας και στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όσους ακόμα αγωνίζονται για τα αυτονόητα δικαιώματά τους.

καλλητέχνοι:

Δημήτρης Πολυκάκος

Ρωμιοσύνη

Motivo 4

ΖΑΚ Στεφάνου και μπάντα κούαλα

Αφγανικό συγκρότημα ΥΑΡΑΝ

Wednesday, August 10, 2011

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟΕμείς, οι Αφγανοί πολιτικοί πρόσφυγες, στην προσπάθειά μας να διαφύγουμε από μια χώρα που εδώ και δεκαετίες μαστίζεται από το δικτατορικό και τρομοκρατικό καθεστώς των Ταλιμπάν, αλλά και από τους δήθεν υποστηρικτές της ειρήνης (τις ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις, που επί χρόνια τώρα προσπαθούν με στρατεύματα κατοχής να επιβάλουν τη δική τους «ειρήνη»), διαφεύγοντας το θάνατο μέσα από πλήθος πολεμικών συρράξεων, βρεθήκαμε στην Ελλάδα.
Θεωρώντας αναφαίρετο το δικαίωμα όλων των ανθρώπων για ισότιμη ζωή, αιτηθήκαμε την πλήρη αναγνώρισή μας ως προσφύγων και την παροχή πολιτικού ασύλου. Μετά τον εμπαιγμό μας από τους πολιτικούς παράγοντες του τόπου και παρά τις διεθνείς συμβάσεις και τα πρωτόκολλα που έχουν ψηφιστεί για το καθεστώς των προσφύγων, αποφασίσαμε ομόφωνα να διεκδικήσουμε το αυτονόητο δικαίωμα της αξιοπρεπούς ζωής.
Έτσι, 87 από μας, στις 22/11/10 κατεβήκαμε στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών σε αγώνα διαμαρτυρίας. Στις 29/12/10, βλέποντας να μην ικανοποιούνται τα αιτήματά μας, έτσι αναγκαστήκαμε να προχωρήσαμε σε απεργία πείνας διαρκείας, κατά την οποία 9 άτομα έραψαν το στόμα τους και στην πορεία οδηγήθηκαν με πολλά προβλήματα υγείας σε νοσοκομεία της πόλης.
Ταυτόχρονα, καταφέραμε να συλλέξουμε πάνω από 10.000 υπογραφές υπέρ του δίκαιου αγώνα μας.
Η απεργία πείνας των 60 ημερών, οι συγκεντρώσεις, οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες αλληλεγγύης από φοιτητές, σωματεία βάσης, πολιτικά κινήματα, οργανώσεις και συντρόφους, Τελικά, μετά από πολλές καθυστερήσεις, ξεκίνησαν να συνεδριάζουν οι Επιτροπές Ασύλου στο Βύρωνα και
σιγά σιγά έφεραν τις πρώτες αποδόσεις ασύλου. Σήμερα, 10/8/11, έχοντας στα χέρια μας τις απαντήσεις όπως: πολιτικό άσυλο,επικουρική προστασία, ανθρωπιστική λόγη και ελάχιστες απορήψεις, λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση από την Πολιτεία ότι οι εναπομείνασες 9 αιτήσεις ασύλου θα περάσουν από την Επιτροπή Ασύλου από τις 5 έως τις 14/9/11, αποφασίσαμε τη λύση της απεργίας μας και την αποχώρησή μας από τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Χαιρετίζουμε κάθε άτομο, σωματείο, οργάνωση, όλο το αγωνιστικό κίνημα που βρέθηκε στο πλευρό μας και στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όσους ακόμα αγωνίζονται για τα αυτονόητα δικαιώματά τους.
Ο δρόμος για την ελευθερία είναι μακρύς και κακοτράχαλος, αλλά εάν τον βαδίζουμε χέρι χέρι και χωρίς εκπτώσεις στα όνειρά μας κάποια μέρα τα παιδιά όλων μας θα ζήσουν σε έναν πλανήτη χωρίς σύνορα!
Σας καλούμε στην συναυλία που οργανώνουμε έμεις οι Αφγανοί πολιτικοί πρόσφυγες στις 2/9/2011/ 7:00 μμ στα προπύλια για την μεγλάλη μας νίκη κια για την γιωρτή του ραμαζάνι .

Tuesday, July 5, 2011

Σας καλούμε στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνουμε εμείς οι Αφγανοί πολιτικοί πρόσφυγες,


την Πέμπτη /7/7/2011/ 12μες. μπροστά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Εμείς οι Αφγανοί πολιτικοί πρόσφυγες συνεχίζουμε να δίνουμε έναν αγώνα από 22 Νοέμβρη 2010 στα Προπύλαια διεκδικώντας τα αυτονόητα δικαιώματα μας, με πρώτο την πλήρη αναγνώριση ως πρόσφυγες και την παροχή πολιτικού ασύλου. Στο διάστημα αυτό 9 από εμάς πραγματοποίησαν απεργία πείνας για πολλές εβδομάδες θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές τους.
Μετά από πολλές καθυστερήσεις, ξεκίνησαν να συνεδριάζουν οι πολυδιαφημιζόμενες από τα κυβερνητικά χείλη Επιτροπές Ασύλου στο Βύρωνα. Όμως και πάλι, συνεχώς υπάρχουν αναβολές και καθυστερήσεις. Εδώ και δύο μήνες έχουν σταματήσει να μας καλούν σε συντεύξεις . Δεν μπορούν οι 3 επιτροπές που υπολειτουργούν αυτή τη στιγμή να εξετάσουν τις 47.000 αιτήσεις που εκκρεμούν εδώ και χρόνια. Πρέπει να λειτουργήσουν και οι 17 επιτροπές που μας έχουν υποσχεθεί. Εάν θέλαμε να περιγράψουμε με μία λέξη την όλη θεσμική κατάσταση σε ότι αυτή αφορά την εξέταση και χορήγηση πολιτικού ασύλου, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι πως πρόκειται για κοροϊδία.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΨΟΥΝ ΑΛΛΟ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Monday, June 27, 2011

کمپین سیاسی پناهجویان افغانی درپروپیلیای اتین

به اطلاع عموم هموطنان افغان وتمام مهاجران عزیز میرسانیم که سه شنبه وچهار شنبه تظاهرات عمومی اعلان شده در یونان بنابر سیاستهای غلط دولت وقانونهای سیفت وسخت را که برسرمردم میخاهد به اجرا دربیاورد وجادارد که مامهاجرین هم دراین تظاهرات وراهپیمای سهم واشتراک داشته باشیم درکنار مردم کارگر ومهاجر دوست که همییشه ازحق مادفاع کرده ومیکنند .بنا براین کمپین پناهجویان سیاسی افغانها واقع در پروپیلیای اتین ازتمام همشهریان عزیز افغان وتمام مهاجران عزیز دعوت به عمل می اورد که دراین تظاهرات شرکت نموده همه باهم بامردم مهاجر دوست وکارگر به دولت نشان دهیم که ما خاهان مرزهای باز وپناهندگی سیاسی برای همه وحقوق مساوی وبرابرراخاهانیم.وعده ما سه شنبه تاریخ 28.6.2011.ساعت ده قبل از ظهر واقع در موزیم پولی تیخنیو وبه دولت نشان دهیم باسیستیم غلط که بر دستگاه پناهندگی در یونان وجود دارد انرا ازبین برده وبه پرونده های مهاجرین که سالهاست بلا تکلیف مانده رسید گی نشده فورا رسیدگی شود وکسی نمیخاهد دریونان پناهندگی بدهدوما خاهان مرزهای باز هستیم واثر انگشت که به علت ان مهاجر را برمیگردانند دریونان مامیخاهیم ازبین برود.حق مساوی برای همه..کمپین پناهجویان سیاسی افغانها در پروپیلیای اتین

Saturday, May 28, 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έμεις οι Αφγανοί πολιτικοί πρόσφυγες που διαφύγαμε από μια χώρα του πολέμου και δικτατορικού καθεστώτων. το Αφγανιστάν που είναι μία χώρα που επί δεκαετίες σπαράζεται και υποφέρει από πολεμικές συρράξεις και συγκρούσεις, όχι μόνο από το εσωτερικό τρομοκρατικό καθεστώς των Ταλιμπάν, αλλά και από τους δήθεν υποστηρικτές της ειρήνης που επί χρόνια τώρα «προσπαθούν» με δυνάμεις κατοχής να φέρουν την ειρήνη που ποτέ δεν έρχεται...
Έμεις οι Αφγανοί πολιτικοί πρόσφυγες μετά από πολλά χρόνια διαμονής μας στην Ελλάδα δύνουμε ενα αγώνα στα προπύλαια από 22 Νοέμβρη 2010 και διεκδικούμε τη χορήγηση πολιτικού ασύλου στην Ελλάδα. Μετά από απεργία πείνας και κινοτοποίησεις μας βγήκαν Οι πρώτες θετικές αποφάσεις για απόδοση ασύλου γεμίζουν με αισιοδοξία μας στα Προπύλαια.

Σε αυτούς τους 6 μήνες είχαμε την στήριξη χιλιάδων φοιτητών και των συλλόγων για την οργάνωση της καμπάνιας στα Προπύλαια με μάζεμα υπογραφών και δράσεις ένα αγώνα διαρκείας, Μάζεψαμε πάνω από δέκα χιλιάδες υπογραφές στο αίτημα για πολιτικό άσυλο.

Η κυβέρνηση όμως χρονοτριβεί απελπιστικά και εξετάζει με ρυθμούς σαλιγκαριού τις αιτήσεις. Εμεις οι Αφγανοί πρόσφυγες στα Προπύλαια επιμένουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο: ότι πρέπει να αντιμετωπιστούμε σύμφωνα με τα δικαιώματα μας τόσο με βάση την κοινή λογική όσο και με βάση τις διεθνείς συμβάσεις. Η εκδήλωση και η συναυλία με το Μίκη Θεοδωράκη την Τρίτη στα Προπύλαια είναι από τις δεκάδες που έγιναν όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κινητοποίηση μας και όπως και οι άλλες θα τύχουν του ίδιου σεβασμού.

Αυτή τη βρόμικη ρατσιστική εκστρατεία που κορυφώθηκε με το φασιστικό πογκρόμ των νεοναζί στο κέντρο της Αθήνας καπηλευόμενοι τη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη επιχειρούν να συνεχίσουν βάζοντας πίεση στο Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας ώστε να μας διώξει μέχρι Δευτέρα 30/5/2011/από τα Προπύλαια.


Καλούμε όλων των φοιτητών, των εργαζομένων, και αντιραστιστηκές οργανώσεις, και κάθε ελέυθερο πολίτη να βρεθεί τη Δευτέρα 30/5/2011/ 8πμ να στηρίξει αυτό τον αγώνα μέχρι τη τελική δικαίωση.

Tuesday, May 24, 2011

Συνεχίζουμε ποίο δυναμικά τον αγώνα μας

Οι επιτροπές Ασυλού συνεχίζει τη καθυστέρηση, για να εξεταστεί τα αίτηματα μας, αλλα εμείς είμαστε ποίο δυναμηκή από ποτέ και συνεχίζουμε να διεκδηκούμε τα αυτονοήτα δικαιώματα μας..

Tuesday, May 3, 2011

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στον αγώνα των 87 Αφγανών προσφύγων

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στον αγώνα των 87 Αφγανών προσφύγων
by Afghanrefugeesgr Afghan on Τρίτη, 3 Μάιος 2011 στις 12:31 π.μ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΦΓΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣΤο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στον αγώνα των 87 Αφγανών προσφύγων που βρίσκονται στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου από τις 22 Νοεμβρίου του 2010 διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Ουσιαστικά διωγμένοι από τη χώρα τους, η οποία σπαράσσεται από πολεμικές συρράξεις και συγκρούσεις μεταξύ των Νατοϊκών δυνάμεων και των Ταλιμπάν, με αποτέλεσμα τρομοκρατικές επιθέσεις, δολοφονίες, λεηλασίες, απαγωγές παιδιών κ.λπ. βρίσκονται στην Ελλάδα περίπου 10 χρόνια (κατά μέσο όρο), διεκδικώντας το δικαίωμά τους σε μια αξιοπρεπή ζωή.Μετά από αγώνες (όπως απεργία πείνας με ραμμένα στόματα) η Επιτροπή Ασύλου δεσμεύτηκε να εξετάσει κατά προτεραιότητα το αίτημά τους για πολιτικό άσυλο σύμφωνα με τις επιταγές των διεθνών συνθηκών «για χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και σε συνθήκες ανθρωπιστικής καταστροφής».

ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΦΓΑΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (Π.Σ.Ο.)
Αγ. Φιλοθέης 5β, 105 56 Aθήνα
Τηλ. 210 3301842,210 3301847,210 3833786 Fax 210 3802 864
E-mail : pame@pamehellas.gr http://www.pamehellas.gr/
Αθήνα, 30-03-2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η πολυήμερη απεργία πείνας των Αφγανών προσφύγων που έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου και καθυστερεί αδικαιολόγητα η απόφαση, αναδεικνύει τις σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, όπως και της προηγούμενης της ΝΔ, που υλοποιώντας την αντιμεταναστευτική – αντιπροσφυγική πολιτική της ΕΕ, έχουν οδηγήσει σε τραγικό αδιέξοδο χιλιάδες πρόσφυγες, που ζητούν καταφύγιο στη χώρα μας.

Το ανελέητο κυνήγι των εξαθλιωμένων προσφύγων στα σύνορα της χώρας με την αποφασιστική συμβολή του επεμβατικού οργανισμού FRONTEX της ΕΕ. Η ουσιαστική στέρηση της δυνατότητας υποβολής αιτήματος ασύλου στους περισσότερους. Οι άθλιες συνθήκες κράτησής τους που σύμφωνα με Οδηγία της ΕΕ αλλά και της ελληνικής νομοθεσίας μπορεί να φτάνει μέχρι και τους 18 μήνες. Η συσσώρευση χιλιάδων αιτημάτων ασύλου που εκκρεμούν χωρίς εξέταση αλλά και η απόρριψη της συντριπτικής πλειοψηφίας όσων εξετάζονται, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου της ΕΕ που δεν επιτρέπει την υποβολή αιτήματος ασύλου σε άλλο κράτος – μέλος της, κρατώντας έτσι εγκλωβισμένους και χωρίς δικαιώματα χιλιάδες πρόσφυγες στη χώρα μας, είναι μερικές πλευρές αυτής της βάρβαρης πολιτικής.

Η συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών οι οποίες πλέον θα απαντάνε στο αίτημα του ασύλο, δεν εξασφαλίζουν τη απλούστευση των διαδικασιών και τη δικαίωση των χιλιάδων αιτήσεων που εκκρεμούν. Απλά συνεχίζουν την ίδια αντιμεταναστευτική και αντιπροσφυγική πολιτική.

Το ΠΑΜΕ ζητά άμεσα:

- Την εξασφάλιση του δικαιώματος υποβολής αιτήματος ασύλου σε όλους τους πρόσφυγες που καταφεύγουν στη χώρα μας.

- Τη χορήγηση ασύλου ή επικουρικής προστασίας στους προερχόμενους από χώρες ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, κατοχής και εμφυλίων συρράξεων. Σε κάθε περίπτωση να δοθεί άδεια παραμονής στους αιτούντες άσυλο (κατόχους ροζ κάρτας) ιδιαίτερα σε εκείνους που ζουν και εργάζονται χρόνια στην Ελλάδα.

- Την ανάληψη από το κράτος της αποτελεσματικής φροντίδας και προστασίας των προσφύγων, ιδιαίτερα των ασυνόδευτων ανήλικων.

- Τη διακοπή της λειτουργίας και την απομάκρυνση του Οργανισμού FRONTEX από το έδαφος και τα σύνορα της χώρας μας. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Sunday, May 1, 2011

همبستگی به مبارزه پناهنجویان سیاسی

ما از همه اتحادیه ها، فعالان اتحادیه های کارگری، سازمان ها ضد نژادپرستی ، انجمن های دانشجویی ،کارگران
درخواست میکنیم تا حمایت خود را علام کرده و در راهپیمایی روز دوشنبه ۲۰۱۱/۵/۹ درمتروکاتخاکی ، وزارت حفاظت از شهروندان حضور داشته باشید
(کمیته پانهجویان افغان پروپیلیا

Thursday, April 14, 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΦΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ


Σήμερα 14/4/2011/ έγινε η συνέντευξη τύπου που οργανώσαμε εμείς οι 87 Αφγανοί πολιτικοί πρόσφυγες στα Προπύλαια του πανεπιστημίου Αθήνας που διεκδικούμε τη χορήγηση πολιτικού ασύλου στην Ελλάδα. Εμείς οι 87 Αφγανοί πολιτικοί πρόσφυγες που πραγματοποίησαμε απεργία πείνας των 60 ημέρων, ζητήσαμε από την Επιτροπή Ασύλου να εξετάσει κατά προτεραιότητα το αίτημά μας καθώς η ζωή των απεργών πείνας κινδύνευε μετά από πολλές εβδομάδες στέρησης τροφής. Το αίτημά μας έγινε δεκτό και επειδή η υγεία των απεργών πείνας ήταν σε κακή κατάσταση, αποφασίσαμε να σταματήσουμε την απεργία πείνας. Καταγγέλουμε ότι η Ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της μηδενικής χορήγησης ασύλου στους πρόσφυγες στην Ελλάδα και ότι παρά το νόμο Παπουτσή που προβλέπει την συγκρότηση 17 επιτροπών για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου, σήμερα υπολειτουργούν μόλις 3.
Στη συνέντευξη παρευρέθηκαν ο Αντώνης Καραβάς εκ μέρους της Κίνησης Απελάστε τον Ρατσισμό και του Δικτύου Συνδικαλιστών Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ο Πέτρος Κωνσταντίνου δημοτικός σύμβουλος της Αθήνας και εκ μέρους της Κίνησης Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή, η Μάνια Μπαρσέφσκι εκ μέρους του Δικτύου Μεταναστών και της Διακλαδικής Πρωτοβουλίας Εργαζομένων-Ανέργων στα ΜΜΕ και η Χριστίνα Ζιάκα εκ μέρους της YRE. Εκ μέρους εμας των Αφγανών πολιτικών προσφύγων μίλησε ο Ρεζά Γκολάμι.
Στη συνέντευξη τύπου μήνυμα αλληλεγγύης διαβίβασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας. Επίσης παρευρέθηκε ο εκπρόσωπος των Οικολόγων-Πρασίνων Νίκος Μυλωνάς, ενώ αργότερα έφθασε στο χώρο των Προπυλαίων και ο αντιπρόεδρος του ΕΚΑ Στάθης Τραχανατζής, ο οποίος εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του στον αγώνα εμας των Αφγανών πολιτικών προσφύγων, ζήτησε τη δικαίωση τους και δήλωσε ότι οι αγώνες Ελλήνων εργαζομένων και προσφύγων και μεταναστών είναι κοινοί.
Την αλληλεγγύη του στον αγώνα μας έχει εκφράσει με ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ και η ΟΛΜΕ.
Οι συμμετέχοντες στην συνέντευξη τόνισαν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα εμας των Αφγανών πολιτικών προσφύγων και επισήμαναν τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης που ενώ συμμετέχει σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους όπως στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη και αλλού, ενώ δαπανά δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια για τους πολέμους αυτούς, αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες που η ίδια η πολιτική της δημιουργεί. Τόνισαν ακόμη την ανάγκη ενότητας των αγώνων μεταξύ των προσφύγων, των μεταναστών και των Ελλήνων εργαζομένων.
Επιτροπή Αφγανών πολιτικών προσφύγων προπύλαια

Followers