Thursday, January 12, 2012

باز کردن سفارت افغانستان در کشور یونان
همانطور که مطلّع هستید وزارت خارجه افغانستان اخیرآ اعلام کرده است که سفارت این کشور دربلغارستان بسته خواهد
شد وبه عوض ان سفارت دریونان بازخواهد کرد همینطور این وزارت ذکر کرده است که درپی بررسی های ازوضعیت پناهجویان افغان دریونان ماتصمیم گرفتیم دریونان سفارت باز کنیم تامشکلات پناهجویان افغان را دریونان حل کنیم وهمچنین ذکر کرده است پناهجویان افغان بدلیل نداشتن مدرک حدود صد تن درزندان اتن زندانی بوده ولی درجریان سفر هیآت وزارت خارجه همۀ شان ازاد شدند وهمچینین به خبرنگاران گفته اند که شماری زیادی پناهجویان اظهار پشیمانی کرده اند ومیخواهند به کشوربازگردند .خوب جالب است این طور که سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده وحق به جانب صحبت کرده هیآت وزارت خارجه وقتی که به یونان امده اند مشکلات تمام مهاجرین افغان را حلّ کرده اند ازمهاجرین دیدوبازدیدکرده اند وضعیت مهاجرین را بررسی کرده اند وزندانی های افغان راهمه اززندان ازاد کرده اند وبازهم سفارت که دریونان باز میکنند بخواطیر مشکلات پناهجویان افغان دریونان است...درجواب این همه باید گفته شود کدام روز هیآت وزارت خارجه اززندانیهای افغان دریونان سرزده ازادکردن شانرا بگزاریم دور؟ درجواب هیچ وقت. وکدام بار هیآت وزارت خارجه امده اند دراتن جلسه رسمی گذاشته اند ودربین تمام پناهجویان افغان صحبتی داشته اند؟ درجواب هیچ وقت. کدام وقت هیآت وزارت خارجه امده اند درپارکها وپل ها که پناهجویان افغان زن وبچهای خردسال که شوهران شان درزندان هستند ودرپارکها وزیر پل هامیخوابند ازانها دیدن کنند ؟ درجواب هییچ وقت. کدام وقت هیآت وزارت خارجه امده اند سرزده اند ازپناهجویان افغان که انان را گروهی نجات پرستها وفاشیستها لت وکوب وچاقوزده اند ؟ درجواب هیچ وقت. پس سفارت افغانستان را که درکشور بلغارستان میخواهند بسته کنند چون مشتری ندارند که پاسپورت بفروشند بخواطیران سفارت میخواهند دراتن بازکنند بخواطیر معاملۀ شان وهروقت که دراتن امده فقط به دفترهای خاص که باانان شریک وهمکاری داشته اند تا تعداد زیادی پاسپورت ببفروشند ویا این که امدند باوزارت کشوریونان قرارداد بسته کنند تاپناهجویان افغان را دیپورت کنند تا بازار پاسپورت خود شان داغ شوند به فکر مردم بد بخت وبیچاره نیستند که مردم تمام زندگی شان را ازدست داده اند وهیچ امیدی برای بازگشت به افغانستان ندارند .به نظر کمیته افغانها مقیم یونان بازکردن سفارت افغانستان دریونان نه تنها هیچ کمک به افغانها نمیکند بلکی مشکلات بیشتری را برای پناهجویان افغان بوجود خواهد اورد ازجمله پناهجویان افغان اکثرآ دوشمنی شخصی درافغانستان دارند ویامنطقه شان ناآرام است وبچهایی شان نمیتواند به مدرسه بروند وصدها مشکلات دیگر همۀ زندگی شان را فروخته اند خودرا تایونان رسانیده اند ومیخواهند دریک کشوری برسند تا آیندۀ خودشان وبچه های شان را بسازند وهیچ امیدی بازگشت به افغانستان ندارند ولی زمانیکی دریونان بدون مدارک باشند ویاتازه وارد یونان میشوند اگرتوسط پلیس دستگیر شوند انوقت ازطریق سفارت راحت میتوانند دیپورت افغانستان شوند تابحال چون افغانستان سفارت نداشته دریونان پناهجویان افغان را به هیچ وجه دیپورت نمیکردند وزمانی سفارت باز شود دیپورت شان خیلی ساده انجام خواهدشد ازطرف دیگر پناهجویان افغان که سالها است دریونان قانونی هستند ومنتظیری بررسی پروندۀ پناهندگی شان هستند دراین ضمینه هم بازشدن سفارت لطمۀ بزرگ برانان وارد خواهد کرد پس ما بابازکردن سفارت افغانستان دراتن شدیدآ مخالیف هیستیم ونقطه نظرات پیشنهادات شما دوستان مردم غیور وستمدیدۀ افغانستان را دراین مورد خواهانیم میتوانید ازطریق سایت های اینترنیتی ویا تلفن باما درتماس شوید کمیته افغانها مقیم یونان همیشه درکنار هموطنان افغان خود بوده وهست
تلفن دفتر
00302111830810
EMAIL:afghancommittee @gmail.com
www.facebook:afghancommittee in Greece
www.afghancommittee.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Followers