Sunday, December 18, 2011

  نا امیدی پناهجویان افغان در کشور یونانتابکی اواراگی دربدری وتلفات درافغانستان همه کشورهای جهان امدند بما کمک کنند پس چراکمک نمیکنند هرروز جنگ ناارامی بمباران بمگذاری درمکاتیبها اورگانهای دولتی وحتا کنارجاده ای وتلفات مردم غمدیده ای ما افغانستان راهرروز شاهد میباشیم که به بهانهای گوناگون جان شان راازدست میدهند وکسانیکی درافغانستان زندگی میکنند نگران اینده ای زندگی واینده جان شان میباشند به همین دلیل سیل عظیم  ازهموطنان عزیزمان. کشور کاشانه اقوام وفامیل شان را ترک نموده بسوی جایگاهی که فقط اینده برای زندگی و امنیت جان شان جستجو کنند حرکت میکنند که درمرزهای ایران وپاکستان قربانی حادثات گوناگون میشوند ودرایران هم که میرسند باید به کارهای سخت وغیرقابیل طاقت فرسا مشغول شوند تا بتوانند نفقه عیال وخانواده خویش را تآمین سازند وازطرفی دیگر به جرم بی مدارکی هرروز پلیس وارید کارگاهای صنعتی که افغانها درانجا مشغول هستند میشوند بعضیها رادستگیر وسپس ردمرز افغانستان وبعضیها ازترس که ردمرزافغانستان نشوند دست به کارهای خطرناک زده ازجمله فرار پرتاب کردن از پشت بام بالکون وحتا موترهای پلیس ودرانتها بامواجه شدن دست وپا وکمر شکسته  وحتا به مرگ روبرو میشوند تامبادا به کشورش ردمرزنشوند چرا؟ چون خسته شدند از شرایط که درافغانستان  سپری کرده بودن وازایران هم مجبورمیشوند راهی ترکیه را مدنظر بیگیرند به امیدی زندگی بهتر واینده ای درخشان که بامشکلات فراوان دربین راه مواجه میشوند گروگان گرفته میشوند بدست قاچاقبران انسان تاپول بزرگ را پرداخت نموده وازاد شوند وحتا دراکثرمواقع به مرگ هم مواجه میشوند .وهمچنین درترکیه ودردریاها بیشترین تلفات را میدهند تابه یونان که خودرا یکی ازکشورهای اروپای مینامد برسانند ودریونان هیچ حق و حقوقی ندارند وکسی هم نیست که ازحق مهاجرین دفاع کند به مهض رسیدن به یونان وارد پارک ویکتوریا وازانجا درتلاش که خودرا ازاین کشور به یک کشوری دیگربرسانند بارها شاهد صحنهای گوناگون کلاه برداری خود حواله داران ومغازه داران افغانی که پولهای مردم بدبخت وبیچاره را فراری میدهند ومردم را دچار مشکلات های زیاد گردیده وحتا بااین کارهای شان جان هزاران نفررا به خطر مواجه میسازند وجوانان افغانی را به موادمخدر مبتلا ساخته ومیسازند که باعیث مرگ هزاران جوان میشوند چرا؟... شاهید چندمین بار غرق شدن کیشتیها بودیم دردریای یونان وایتالیا ومرگ صدها هموطنان افغان ما واین بار کیشتی حامل 65 نفر افغانی که تعدادی زیادی بچهای کوچک وخانواده دراین  جمع بودند از منطقه ای زاکینتوس به طرف ایتالیا درحرکت بودند که دردریای ازاد این کیشتی دچارمشکیل فنی شده ویک نفر باتلاش فیراوان قصدداشته خودرا نجات دهد بااب بازی که متآسفانه غرق شده ودونفردیگر که غرق شده بعداز چندروزجنازه هایی شان راپیداکردند  مابقی خوشبختانه نجات یافتند وچند روزدرمرکزپلیس زاکینتوس بازداشت بودند خانواده بچهای کوچک وهمه وبعد ازمدت چندروز پلیس یونان فقط یک مدرک ترک خاک که یک ماهه وقت دارد وباید کشوررا ترک کنند به انهادادند وزمانی که تاریخ 27/9/2011 به اتن برگشتند هیچ جاومکانی رادراختیار نداشتند که زندگی وسرپناهی داشته باشند که باهمکاری کمیته افغانها مقیم یونان
 توانیستم جایگاهی موقت برای شان پیداکنیم وکمیته افغانها مقیم یونان
 دعوت بعمل می اورد ازتمام هموطنان افغان بیایید دست بدست همدیگر داده ونگذاریم بیشتر ازاین همه ازما وازسادگی ما سوء استفاده نمایند ومادرهمه جاتلفات دهیم دست دردست هم داده بسوی کسانیکی دست یاری می طلبند به انها کمک کنیم

No comments:

Post a Comment

Followers