Saturday, October 22, 2011

ما ، پناهجویان سیاسی افغان

ما ، پناهجویان سیاسی افغان، تلاش برای فرار کردن از یک کشورکه سال های زیادی است توسط رژیم دیکتاتوری و تروریستی طالبان گرفتاربوده ، بلکه توسط حامیان ادعای صلح (نیروهای ناتو، که سال هاست در حال حاضر با اشغال و نیروهای نظامی تلاش کرده اند تا صلح را به ارمغان بیاورند .متاسفانه باعیث اواره شدن هزاران نفر هموطنان عزیز افغان ما به کشورهای اسیای واروپای شده اند وباعیث مرگ جان هزاران نفرچی درداخیل کشور وچی در خارج ازکشوراز مرزایران وپاکستان گرفته تا انگلیستان ومردم ما فرار از مرگ خودرا نجات داده وبامیدی زنده ماندن خودرابه کشورهای که حامیان حقوق بشر مینامند میرسانند.وچی حقوق بشری که سالهای زیادی را ما در یونان سپری کرده بودیم ازهیچ حق وحقوقی بر خوردارنبودیم ونه هستیم . با توجه به حق مسلم وبرابری همه مردم به زندگی برابر ،و درخواست به رسمیت شناختن کامل همه به عنوان پناهندگان و پناهجویان سیاسی بوده وهست پس از تمسخر بازیگران سیاسی ما در محل. و با وجود کمیسیون های بین المللی مورد بحص وبررسی قرار گرفته و به تصویب رسید، ما به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم به دفاع از حق وحقوق طبیعی زندگی خود دفاع کنیم. بنابراین ، ما به تعدادی87نفر درتاریخ 2011/11/22تسمیم به اعتراض درمقابل دانشگاه پروپیلیا اتن گرفتیم. در اوایل توجه به خاستهای ما نکردن بنابراین 9نفراز ما مجبورشده دست به اعتصاب غذا و دهان خود را بدوزند ، از تجمع، رویدادها و فعالیت های همبستگی از دانشجویان ، اتحادیه ها ، جنبش های سیاسی، سازمان ها و همکاران، ، پس از تاخیر بسیار، کمیته برای در خاست وبررسی پرونده های پناهجویان در ویرونا شروع به کار کرده وبه آرامی به ارمغان آورد و اجرای اولین پناهندگی را. .. امروز تاریخ 10/8/11، که پاسخ ها به عنوان : پناهندگی سیاسی ،پناهندگی اجتمای،پناهنگی انسانی وبسیار جواب رد ی کم دریافت کردیم ما از هر فرد ، انجمن ، سازمان ها، که درکنار ما ایستاده بودند تثکرکرده و همبستگی خود را برای کسانی که هنوز در حال مبارزه برای حق و حقوق خود هستند اعلام میکنیم ودر کنار انها هستیم ومیباشیم ¬.به همین عنوان از تمام هموطنان عزیز افغان دعوت میکنیم که در جشن عید سعید فطر وموفق شدن افغانهای که مدت زیادی را بخاطیری حق پناهندگی مبارزه کردند در نظر گرفتند کنسرتی رادرتاریخ 2011/9/2/ روز جمعه ساعت هفت بعد از ظهردر همان مکان واقع در اکادومی دانشگاه اتن پروپیلیا برگذار کنیم در این کنسرت گروه اریا و خاننده رپ وهنرمندان خارجی برنامهای خود را اجرا خاهند کرد... کمیته پناهندگان سیاسی افغانها در یونان .جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های زیر تماس حاصیل نمایید... 6947397864 رضا غلامی
6944614720اسماعیل شریفی

Followers