Wednesday, September 21, 2011

گروهی فاشیستها مهاجرین را موردضرب وشتم قرارمیدند درتمام نقات یونان

گروهی از فاشیستها در تمام منطقه یونان ارام ننشسته وحملات خود را روی مهاجرین هرروز زیاد وزیاد ترکرده وهیچ کسی نیست به دادوفریاد مهاجرین رسیده وحملات وحشیانه گروهی فاشیستها را ایستوب کند درمنطقه اخرنون اتن که تعدادی بیشتر مهاجرین درانجا اسکان دارند هرروز وهرشب باید مسیر خانه وراهها راکه برای خرید بیرون میروند باید باخطرترس ولرز واکثر مواقع باگروهی فاشیستها روبرو شده ازاین کوچه به ان کوچه دیگر فرارکنند .ویا خانواده هستند نمیتوانند فرارکنند مورد حمله ضرب وشتم ویا چاقو قرارگیرند زخمی شوند وبه بیمارستان انتقال پیداکنند واگر به پلیس محل هم شکایت صورت گیرد جواب این است که شما هم یک گروه درست کنید درمقابیل شان واونکاری را که فاشیستها میکنند شماهم انجام دهید وبه همین خاطیرحق مهاجرین همیشه زیر پاشده وهیچ کس نیست تایک کاری را انجام داده وحد اقل به سازمال ملل وسازمانهای حقوق بشر شکایت کرده واین مشکلات را ازمقامهای بالا حل نمایند .حمله گروهی 20 نفره فاشیستها که درتاریخ 16 9/ 2011/ درمنطقه اتیکی کوچه تریغامو پلاک 23/ ساعت 30/9/ شب انجام شد به گفته شاهیدان عینی که درانجا بودند ویکی ازانها که جان سالیم بدر برده رضامحمدی این چنین میگوید مانشسته بودیم 3 نفر منتظیر بچها که باهم برایی فوتبال برویم ناگهان یک گروهی تقریبا 20 نفرا ازکوچه بغلی مان بیرون شدن ومجهز به کلاههای که صورت شناخته نشود باچوب اهن چاقوودسکشهای مخصوص که بوکس پنجه داشت نزدیک ما شدن وپرسیدن کجای هستید ومادرجواب گفتیم افغانی هستیم شروع کردن به فحش ودشنام که چرابه کشورتان نمیرید وماازمسلمانها متنفریم شروع به لت وکوب کردن ومن چون خانه مان بغل دستم بود کلیت را دراوردم دررا باز کردم وارد خانه شدم ویکی ازرفیقانم به سمت کوچه فرارکرد ویکی دیگرش دنبال من نتوانست وارد خانه شود وسط دروازه گرفتند داشتند میزدند وما ازبالا سروصدا کردیم ویل کردند وراه افتادند وقتی ماامدیم پایین دیدیم رفیقم بنام علی رحیمی افتاده زمین وخون ریزی خیلی زیاد داره وما حسابی ترسیده بودیم نمیدانیستیم چکارباید بکنیم .که کدام نفری زنگ زده بود به پولیس ناگهان رسیدن وگروهی فاشیستها زیاد دورنبودند ان نفری که چاقو زده بود دستگیر کرد ند درصورت که 20 نفربودند گفتیم همه انها بودن وپلیس فقط یک نفررا دستگیر کرد وشخصی زخمی را به بیمارستان انتقال دادند که براثر ضربه چاقو برقفصه سینه وقسمت بالای قلب وپشت سر زخم شدید برداشته بود .ومن را به عنوان شاهد وتحقیقات به پلیس محل بردند واطلاع به کمیته ای پناهندگان سیاسی افغانها دادم که با تلاش فراوان همراهی وکیل حاضیرشدند ...وکمیته پناهندگان سیاسی افغانها اول ازهمه رئیس وسرگروهی فاشیستها را همراهی شوهرش به دست پلیس سپردند وشکایت خویش را علیه انان اغاز کردند که هرروزاین زن باشوهرش تعدادی 20 نفرجمع کرده ودرکوچها به ازاروازیت مهاجران بیگناه دست میزنند وبرهرحالی که پلیس باانها همکاری لازیم وبیش ازحد را دارند وان شب هم ان زن فاشیست وشوهرش را مجبورشدند دست بند بزنند وفردای انروز به دادگاه انتقال دادند وروز شنبه 17 /9/ 2011 / دادگاه راموکول کردند به دوشنبه 19 / 9 /2011/ که درروز دوشنبه ماکمیته پناهندگان سیاسی افغانی باحرکت بیسیار خوب وسنجیش شده به تعدادی 30 نفرافغانی وهمراهی تعدادی از گروههای یونانی درمحل دادگاه حضورپیداکردیم تادادگاه برگزارشود وگروهی فاشیستها حاضیر نشدند تنها وکیل وخانواده متهم که ازدادگاه درخاست کردن تادادگاه رابه تعویق بیندازند واین دادگاه متهمین فاشیتها موکول شد به روزی سه شنبه 27 / 9 /2011 وکمپین پناهندگان سیاسی افغانها دعوت عموم ازتمام هموطنان افغان بعمل می اورد تا درروزسه شنبه تاریخ 27 /9 2011/ دراین دادگاه به عنوان دفاع ازحق وحقوق خویش وپشتیبانی تابیتوانیم جرم شان را سنگین وبددست قانون بیسپاریم وعده ماساعت 10 صبح دادگاه إویلپیدیون کیپسیلی... کمپین پناهندگان سیاسی افغانها دراتن در نظرگرفته است تاازحق وحقوقی پناهجویان افغان دفاع کرده وهرگونه حملات فاشیستها را ازطریق قانون پاسخگو باشند ...کمپین پناهندگان سیاسی افغانها دراتن إکسارخیا اراخوویس 45/47 /تلفن دفتر 2111830810 /میتوانید باهرگونه حوادث مارادرجریان بیگذارید...

Followers