Wednesday, January 19, 2011

بردن درخواست نامه به وزارت محافظت از شهروند


همان طوری که میدانید بعد از مدت 58 روز ماافغانی های مقیم پروپیلیا آتن برای بار دوم تصمیم گرفتیم که به وزارت کشور یونان برویم در هنگامی که ما میخواستیم به خیابان وزارت وارد شویم پولیس 3 تن از اعتصاب کننده گان غذا با لبان دوخته را به قصد بازداشت کردن  دست گیر کرد و اجازه نزدیک شدن به مایان که در حلقه سپر های پولیس بودیم نداد که در ادامه با تلاش زیاد توانستیم موجب آزادی آنها شویم .
بعد از مدتی که در محاصره  سپرهای پولیس بودیم مسولین وزارت پذیرفتن که 5 نفر از نمایندگان مارا در داخل وزارت راه دهند.
بعد از 2 ساعت مذاکره با مسولین وزارت هیچ نتیجه قانع کننده ای دریافت نکردیم و ما را به انتظار کشیدن تشویق کردن در حالی که جان تعدادی از ما واقعآ در خطر است .
در جواب مسولین وزارت 2تفر به اعتصاب کننده گان غذا اضافه شده ودست به دوختن دهان زدند.
که فعلآ 8 نفردر حال اعتصاب قرار دارند.   

No comments:

Post a Comment

Followers