Friday, March 11, 2011

بازی تازه انجمن

کمیته ای که ازطرف دولت یونان گماشته شده بود تا ازما کیس بگیرند
گفته بودند که هرروز تعدادی را کیس میگیرند تا بتوانند جواب مارابدهند
بعدازچندروزشروع کردن به کنسل کردن وقت ملاقات اعظای کمپین
امروز۱۱.۳.۲۰۱۱ یکی از اعتصاب کننده های ما که وقت ملاقات داشت
بعد از۶ساعت انتظاربه او گفتند که برو و منتظر باش تا برایت تلفن بزنیم
و وقت ملاقات دوباره بدهیم

No comments:

Post a Comment

Followers