Wednesday, March 9, 2011

روز برفی

در یک روز برفی که دمای هوا 2درجه میباشد ما در میدان پروپیلیای آتن به سر میبریم و به انتظار جواب قانع کننده از طرف دولت مردان یونان که کوشش دارند ما را نبینند.یعنی نمیخواهند ببینند .ولی ما خار جشمشان خواهیم شد تا ما را ببینند و باعث رویت شویم.

No comments:

Post a Comment

Followers