Monday, February 21, 2011

نیامدن داکتران جهانی برای کمک
با عرض تأسف که داکتران جهانی در یونان درخواست کمک مارا نادیده گرفتنند که ما در خواست کتبی خویش را رسماًتقدیم کرده بودیم تا به افراد که در حال اعتصاب هستند حد اقل یک مهاینه ای از آنها داشته باشند که متأسفانه امروز 2 هفته میگزرد که دکتران جهانی مارا در انتظار نهاده اند . مثل اینکه دکتران جهانی هم در یونان سیاست یونان را به کار گرفته اند یا از کسی میترسند .

No comments:

Post a Comment

Followers