Tuesday, January 4, 2011

یکی از ۶ نفر که دهانشان را دوخته شده بود امروز ۰۴.۰۱.۲۰۱۱  بیهوش شد که  توسط امبولانس به بیمارستان انتقال داده شد

No comments:

Post a Comment

Followers